I Dzień Świadomości Ekologicznej

„Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, ale prawa przyrody są wszędzie te same”. Dotychczas Ziemia przemawiała do nas w swej delikatności, w ciszy. Dziś jednak bardziej niż kiedykolwiek musimy respektować jej prawa. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że nasze otoczenie jest niczym unikatowe obrazy Rafaela Santi – zniszczyć je łatwo, ale odtworzyć nie  ma możliwości.

Z tego powodu 5 grudnia 2019 roku nasza szkoła aktywnie włączyła się do wielowymiarowej inicjatywy podjętej przez Starostwo Powiatowe w Opocznie pod hasłem EKO MOZAIKA – zorganizowaliśmy I Dzień Świadomości Ekologicznej. Przybrał on formę konferencji naukowej.

Moderatorami tego nadzwyczajnego wydarzenia byli: Maria Gancarz (klasa IIf) i Jakub Waśkiewicz (klasa IIIf).   

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska. Po czym przekazała głos znamienitym gościom w osobach: Wicestarosty pani Marii Barbary Chomicz, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie pani Marianny Rożej i pani Marzeny Palinceusz, przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pana Szymona Kielana.

Sesję tematyczną, korespondującą z przewodnim zagadnieniem dotyczącym właściwie pojmowanej świadomości ekologicznej, rozpoczęła pani wicestarosta Maria Barbara Chomicz. Odwołując się do konkretnych przykładów – siedliska modraszka ariona (Maculinea arion) i ropuchy paskówki (Epidalea camalita) – w przekonujący sposób pokazała, jak ogromne znaczenie odgrywa znajomość treści ekologicznych w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Zwróciła uwagę na ekonomiczne walory działań proekologicznych.

Następnie pani Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie Marianna Rożej wygłosiła referat plenarny na temat zjawiska smogu w Opocznie i jego negatywnego wpływu na ludność i otaczające środowisko. Przedstawione zatrważające dane skłoniły do refleksji i planowania konkretnych działań.

W dalszej części obrad pani Marzena Palinceusz przeprowadziła niezwykle wartościowy zwizualizowany panel dyskusyjny traktujący o e – papierosach i negatywnych  konsekwencjach ich używania.

Z kolei pan Szymon Kielan – przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – omówił interesujące treści związane z czynną ochroną na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Wezwał każdego z nas do redukcji śladu wodnego, budowy systemów małej retencji, troski o rzeki, sadzenia drzew i krzewów, wykorzystywania przedmiotów wielorazowego użytku, koszenia trawników raz lub dwa w roku, zwiększania powierzchni terenów zielonych w naszym otoczeniu, pasywnego budownictwa minimalizującego zużycie energii w trakcie eksploatacji. Prelegent zwrócił uwagę na zmianę naszych nawyków transportowych.

Prowadzący konferencję Maria Gancarz i Jakub Waśkiewicz podsumowali dotychczasowe szkolne inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną uczniów naszej szkoły. Wśród wielu znalazły się: I Opoczyńska Symulacja Obrad Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, Dzień Sprzątania Biurka, Dzień Mokradeł, Europejski Tydzień Rozwoju Zrównoważonego, Międzynarodowy Dzień bez Opakowań Foliowych, Akcje „Zbieraj z klasą”, Światowy Dzień Morza, Światowy Dzień Gleb, Program „100 tysięcy drzew na stulecie województwa łódzkiego”, spacer krajobrazowy „Kontemplacje o wodzie nad wodą”. Wypowiedź moderatorów uzupełniała prezentacja multimedialna z inspirującymi sentencjami ekologicznymi przygotowanymi przez Wiktorię Wijatę i Joannę Zalegę (obie klasa IIIf).

Ogromne zainteresowanie zebranych wzbudził sondaż, przeprowadzony wśród społeczności opoczyńskiej na temat świadomości ekologicznej, przygotowany przez uczniów: Miłosza Polaka, Natalię Sygut, Wiktora Świątkowskiego (IId KLASA AKADEMICKA SGH).

Kolejny punkt obrad obejmował podsumowanie szkolnych konkursów promujących świadomość ekologiczną. Pierwszy z nich ,,Stop suszy” polegał na nakręceniu jednominutowego filmiku ,, Jak Wy oszczędzacie wodę?”. Jego tematyka dotyczyła promocji tzw. „dobrych praktyk” oszczędzania wody, zarówno tych znanych, jak i nowatorskich. Miała na celu  inspirowanie młodzieży do działań twórczych i proekologicznych. Drugi ,,Postaw na Słońce” wymagał przygotowania scenariusza i nakręcenia trzyminutowego reportażu o instalacjach odnawialnych źródeł energii, by uświadomić uczniom, jakie są skutki pozyskiwania energii z paliw kopalnych i zwrócić uwagę na alternatywne – przyjazne dla środowiska oraz naszych portfeli – odnawialne źródła energii (OZE).

W konkursie filmowym ,, Jak Wy oszczędzacie wodę?I miejsce otrzymał zespół z klasy IIf w składzie Cyryl Jaciubek, Laura Mitulska, Wiktoria Korban. II miejsce przyznano Aleksandrze Zaborowskiej, Katarzynie Stępień, Zuzannie Brzeskiej i Natalii Mikołowskiej (wszyscy IIIf). III miejsce zajęli Wiktoria Wijata, Joanna Zalega, Maciej Wilczyński (IIIf)

W konkursie ,,Postaw na Słońce” najlepszą pracę przygotował zespół z klasy IIf:   Alicja Stempniak, Julia Białek, Wiktoria Stępień, Emilia Andrysiak.

Prace laureatów pierwszego miejsca zostały zaprezentowane publiczności, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez Panią Dyrektor Monikę Kluskę. W gronie nagrodzonych znaleźli się również autorzy sondażu, czyli Miłosz Polak, Natalia Sygut, Wiktor Świątkowski.

Konferencję wzbogaciły znakomite występy artystów Studia 107 przygotowane pod kierunkiem pana Jacka Plucińskiego. Mogliśmy wysłuchać następujących utworów:

  • „Pół kroku stąd” w wykonaniu Julii Białek IIf, Joanny Zalegi If, Aleksandry Kościechy IA i Joanny Kościechy IA,
  • „Aleja gwiazd” (Małgorzata Śpiewak IIb i Alicja Urbanowicz IIb),
  • „Tyle słońca w całym mieście” (Kornelia Studnicka IFg i Kinga Studnicka IFg),
  • „Dziwny jest ten świat” (Małgorzata Śpiewak IIb i Natalia Badura IBg),
  • „Strażnik raju” (Julia Białek IIf i Wiktoria Stępień IIf),
  • „Kolorowy wiatr” (Aleksandra Kościecha IA i Joanna Kościecha IA).

To był dobrze i wartościowo spędzony czas. Organizatorami całego rozbudowanego przedsięwzięcia byli nauczyciele bloku przyrodniczego: pani Emila Grochulska, pani Ewa Gutarowska, pani Marzena Papis, pani Renata Sijer, pani Teresa Tępińska, pan Wojciech Grochulski.

Rozbudzona świadomość ekologiczna wymaga od nas znajomości praw przyrody, rozumienia potrzeby harmonijnego współdziałania z przyrodą oraz gotowości do zapobiegania działaniom sprzecznym z jej prawami. Dlaczego? Pięknie odpowiada Sergiusz Riabinin „By nie zamknąć Ziemi w skorupie asfaltu i betonu, nie zasłonić gwiazd światłem neonowych reklam, ciszy lasów i jezior nie rozdzierać wrzaskiem jazzu, myśli nie zmienić w piłeczkę pingpongową odbijającą się o martwe twory, by do uszu nie docierało echo tylko nas samych, a kolejne pokolenia nie nazywały nas twórcami plastikowych drzew i nakręcanych zwierząt”. Stawka jest wysoka i tego musimy być świadomi.

badanie świadomości ekologicznej