Geoczwartki z łódzkim Polskim Towarzystwem Geograficznym

Niegdyś za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego polscy intelektualiści – na wzór paryskich salonów literackich – spotykali się na obiadach czwartkowych. W roku szkolnym 2021/2022 młodzież naszego liceum brała udział online w GEOCZWARTKACH – spotkaniach intelektualnych pasjonatów geografii organizowanych przez Oddział PTG Łódź.

Podczas tych cyklicznych spotkań czwartkowych odbywały się prelekcje promujące osiągnięcia badawcze łódzkiego środowiska geografów. Uczestniczyli w nich również autorzy publikacji książkowych oraz monotematycznych zbiorów artykułów wydanych w ciągu ostatnich 2-3 lat. W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 wzięliśmy udział w ośmiu spotkaniach:

  • 21 października 2021 r. wykład Jarosława Fischbacha pt. „Polskie nazwy geograficzne na mapie świata…” przypominający o wkładzie Polaków w rozwój wielu regionów i całej światowej cywilizacji przez pryzmat zachowanej do dziś toponimii związanej z Polską.
  • 18 listopada 2021 r. wykład „Wydmy śródlądowe – środowisko przyrodnicze i działalność człowieka” (prof. Elżbieta Kobojek). Podczas wykładu ukazana została specyfika ekosystemu wydm śródlądowych oraz obecnego użytkowania i zagospodarowania pól wydmowych na przykładzie badań w regionie łódzkim.
  • 16 grudnia 2021 r. – „Typologia i regionalizacja gleb w Polsce” -dr Wojciech   Tołoczko. Podczas wykładu zostało ukazane zróżnicowanie typów gleb i ich rozkład przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych właściwości fizycznych i parametrów chemicznych gleb ornych w granicach regionów glebowych Polski.
  • 20 stycznia 2022 r. mgr Michał Kowalski, dr Marta Borowską-Stefańska i dr Szymon Wiśniewski wygłosili interesujący referat pt. „Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście”.
  • 24 lutego 2022 roku Magdalena Baranowska – Deptuła wygłosiła wykład nt. „Rozwój urbanistyczny a zjawisko Fringle Belt w strukturze przestrzennej miast”. Dla zainteresowanych Eringle Belt to zjawisko związane z obrzeżami miast, wyróżniające się ekstensywnymi formami użytkowania oraz zagospodarowaniem. Ma głównie charakter instytucjonalny, rekreacyjny i przemysłowy.
  • 24 marca 2022 roku dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska i  dr Elżbieta Papińska podjęły temat o regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski.
  • 24 kwietnia 2022 roku dr hab. Marcin Wójcik i dr Karolina Dmowska – Dudek opowiedzieli o reprezentacjach przestrzennych wsi w Polsce.
  • 19 maja 2022 roku dr Justyna Mokras – Grabowska zaprezentowała turystykę etnograficzną w Polsce.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w tym programie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym inicjatywa będzie kontynuowana. Gratulujemy wszystkim, którzy regularnie brali udział w zajęciach i wzbogacali wiedzę.

Jak powiedział Isaak Newton: „Co wiemy, to tylko kropelka”, ale to przecież kropla drąży skałę. Wszelkie teorie potwierdzają, że nie da się ciągle działać na najwyższym poziomie, nasza młodzież łamie tę regułę.. I stąd nasze sukcesy.

                                                                                                              Marzena Papis