List Łódzkiego Kuratora Oświaty w związku z feriami zimowymi

Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
Rodzice i Opiekunowie,
 Uczniowie i Wychowankowie w województwie łódzkim

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi na terenie województwa łódzkiego (29 stycznia – 11 lutego 2018 r.) bardzo proszę wszystkich Państwa o dołożenie wszelkich starań i wysiłku w celu zapewnienia uczestnikom zimowego wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenach i w obiektach, w których będzie organizowany wypoczynek.
Państwa dyrektorów szkół i placówek zobowiązuję do przypomnienia uczniom i wychowankom zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów.

Uprzejmie przypominam wszystkim organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży o konieczności zgłaszania wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz uzyskania akceptacji kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Szczególną uwagę proszę zwrócić na zapewnienie kadry odpowiedniej do liczby uczestników zgodnie z § 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz spełnianie przez kierownika i wychowawców wymogów przepisu art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), dotyczących kwalifikacji oraz niekaralności za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wyjazdów dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek w 2018 r. na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – zakładka „Ruch drogowy” –  publikowany jest wykaz stałych punktów kontroli autokarów na terenie województwa łódzkiego.

Link do strony www Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

W trakcie wypoczynku zimowego część zajęć będzie związana z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub deskach snowboardowych, w trakcie których może dojść do wypadków, kontuzji i urazów. W związku z tym faktem przypominam, że osoby uprawiające narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r., poz. 7), osoba do ukończenia 16 roku życia obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Obowiązek ten jest egzekwowany pod karą grzywny od osób pełniących opiekę nad małoletnim do ukończenia 16 roku życia.

W przypadku organizowania zajęć w aquaparkach lub na basenach, w tym na basenach termalnych, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania z wszelkiego rodzaju pływalni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.).

W sytuacji zaistnienia wypadku kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca zobowiązany jest do zapewnienia poszkodowanym uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz do niezwłocznego zawiadomienia o takim zdarzeniu rodziców uczestnika, organizatora wypoczynku, kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła lub placówka należy powiadomić także organ prowadzący szkołę lub placówkę, dyrektora szkoły lub placówki oraz radę rodziców. W razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego powiadomiony musi zostać również prokurator, a w przypadku zatrucia pokarmowego – państwowy inspektor sanitarny.

Bardzo proszę o zapoznanie się z opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce – Wypoczynek – informacją „O czym warto pamiętać przed feriami”, zawierającą uaktualniony „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” (poradnik dostępny w załączniku). Zamieszczone informacje oraz poradnik zawierają szereg praktycznych wskazówek i porad związanych ze zorganizowanym, zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w 2018 r., dotyczących m. in. wiarygodności organizatora, ewentualnych zagrożeń związanych z pobytem poza granicami kraju, bezpieczeństwa podczas podróży, bezpiecznego przebywania na stokach narciarskich, zimowej wersji akcji „Bezpieczna woda” itp.

Link do zakładki „Wypoczynek” na stronie www MEN

Informuję również, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce „Rodzice i uczniowie – wypoczynek – aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki” publikowany jest wykaz ważnych telefonów interwencyjnych związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Aby zapobiegać skutkom ekstremalnych warunków pogodowych, istnieje możliwość pobrania ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy (RSO), dostarczającej wiedzę o występujących i nadchodzących zagrożeniach w regionie.

Link do strony z aplikacją

Wszystkich uczniów i wychowanków z terenu województwa łódzkiego bardzo proszę o zachowanie podczas ferii szczególnej ostrożności, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w trakcie zimowisk, obozów i innych form wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Chciałbym, aby zimowa przerwa w nauce sprzyjała szeroko rozumianej rekreacji oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w bezpiecznych warunkach.

Mam również nadzieję, że zimowy wypoczynek przyniesie wiele radości i przeżyć, które pozwolą powrócić do szkolnych obowiązków w pełni zdrowia i z nową energią.

Grzegorz Wierzchowski
Łódzki Kurator Oświaty