Podsumowanie akcji dotyczącej profilaktyki czerniaka

Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat honorowy nad działaniami organizatorów programu objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Ministerstwo Edukacji oraz  Główny Inspektor Sanitarny.

Nasze zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć w oparciu o  scenariusz lekcji  i profesjonalne  materiały przygotowane przez Akademię Czerniaka. Koordynatorkami projektu były nauczycielki biologii i chemii: p.Ewa Gutarowska, Renata Sijer oraz Teresa Tępińska. Udało nam się zainteresować tematyką czerniaka 432 uczniów z klas I,II,III. Młodzież bardzo chętnie wzięła udział w w quizie  „Znamię!” Znam je?”, który pozwolił sprawdzić zdobytą podczas lekcji wiedzę  na temat różnicowania zmian łagodnych od podejrzanych. Dodatkowo w celu podsumowania lekcji uczniowie wypełnili ankietę, w której ocenili ważność tematu.

W ramach podsumowania programu edukacyjno-informacyjnym Znamię! Znam je?  – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry w dniach od 25.III do 30.III. 2019 roku na holu I pietra w gazetce wirtualnej ukazywały się filmy ,,Czerniakowe abecadło” oraz plakaty i ulotki zawierające najważniejsze informacje dotyczące czerniaka oraz zasadom jego profilaktyki.

Znamie_znam je_PLAKAT A3_edycja 30_03_17_druk

Dla osób, które chcą wiedzieć więcej  udostępniamy link do folderu, który zawiera ulotkę, plakat oraz sześć krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE  czerniaka.

czerniakowe abecadło

ulotka o czerniaku