Projekt „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od czerwca 2014 roku realizowany jest projekt „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”, w którym biorą udział uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie oraz uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie. W ZSO realizowane są m. in. Certyfikowane kursy Linux 3101 i 3102, które bazują na dystrybucji OpenSuse. W styczniu zrealizowane zostały wszystkie treści kursu 3101 SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals, który zakończył się egzaminem. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zdobycie Certyfikatu. W dniu 28 stycznia 2015 roku nastąpiło wręczenie Certyfikatów ukończenia autoryzowanych kursów – Linux 3101. Wręczenia niniejszych Certyfikatów dokonał instruktor kursu Pan Dariusz Kołodziejczyk. Zdobyte Certyfikaty są honorowane przez pracodawców nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ich uzyskanie będzie w przyszłości doskonałym elementem uzupełniającym dokumenty aplikacyjne. Uczniowie/uczennice już rozpoczęli kolejny kurs – Linux 3102, który również zakończy się egzaminem i możliwością otrzymania kolejnego Certyfikatu. W dalszym ciągu realizowane są pozostałe zajęcia w ramach projektu, pozwalające uczniom/uczennicom wykorzystać nabytą wiedzę zarówno w szkole jak i życiu prywatnym. Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczniowie/uczennice rozwiązują zadania utrwalające umiejętności rachunkowe w sytuacjach praktycznych oraz wykorzystują wiedzę matematyczną w różnych dziedzinach życia. Zajęcia z języka polskiego rozwijają zainteresowania ortografią, uczą samodzielnego myślenia oraz wdrażają do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka. Zachęcają do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi ludźmi. Podczas zajęć z języka angielskiego uczniowie/uczennice rozwijają sprawności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia praktycznej umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, które pomogą w przełamywaniu bariery językowej. Zapewnianie uczniom/uczennicom maksimum kontaktu z językiem angielskim pozwoli na zdobywanie przez nich śmiałości w posługiwaniu się językiem obcym. Blok biologiczno-chemiczny to nie tylko sama teoria ale także badania i doświadczenia laboratoryjne, dzięki którym można lepiej zrozumieć otaczającą nas przyrodę. Natomiast zajęcia teatralno-dziennikarskie pokazują jak młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie. Dzięki zajęciom dziennikarskim uczniowie/uczennice mogą poznać smak pracy w mediach. To zajęcia dla tych, którzy chcą nauczyć się dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator projektu: Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: ul. Rolna 6 pok.211, 26-300 Opoczno, tel. 44 736 15 54

Koordynatorka projektu: Joanna Gumkowska; j.gumkowska@opocznopowiat.pl

Asystentka Koordynatorki: Justyna Chodorowska

DSC04916_z DSC04959_z